Brentzell/uhlenhoff

BRENTZELL b. 1788 /UHLENHOFF b. 1796
in Schleswig Holstein.

thanks Robyn Levy australia